Dzisiaj jest 24.10.2019

... z Wami od 1951 roku

PRZETARG 10/Sz/PN/2006


SPECYFIKACJA Pobierz specyfikację

WAŻNE INFORMACJE
W dniu  09.11.2006 r. wpłynął protest do postępowania przetargowego NR 10/Sz/PN/2006 na dostawę narzędzi endoskopowych z myjnią endoskopową dla  Szpitala  im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
Treść protestu zamieszczamy poniżej:
                                                                                        
           
                                                 PROTEST
Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 9 poz. 177 z 2004 r), składam w imieniu firmy „HAMMER med.” Piotr R. Hammer z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 76 umotywowany  protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę narzędzi endoskopowych z myjnią endoskową dla Szpitala im Jana Pawła II w Nowym Targu.
Zamawiający dokonując opis przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający udział w postępowaniu innym Wykonawcom naruszył:
art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
                                                 ŻĄDANIA
W związku z naruszeniem w omawianym zakresie interesu prawnego firmy Hammer-med, wnoszę o:
unieważnienie postępowania, jako że ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy poprzetargowej oraz  dokonanie ponownego opisu przedmiotu zamówienia oraz określone warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
                                        UZASADNIENIE
Opis przedmiotu zamówienia zawarty w siwz jest niezgodny z ustawa PZP ponieważ wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są w taki sposób, aby je spełnić oferent MUSI DOSTARCZYĆ JEDEN KONKRETNY PRODUKT i eliminuje z postępowania wykonawców nie związanych z tym producentem.  W ten sposób Zamawiający odbiera firmie Hammer-med. możliwość złożenia oferty w postępowaniu, mimo posiadania w ofercie produktów równoważnych, spełniających te same funkcje, o cechach jakościowych nie gorszych niż opisane w specyfikacji.
Dokonywany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg całego postępowania. Od jego rzetelności zależy wydatkowanie pieniędzy publicznych.
Dlatego niezrozumiałe dla nas jest (oprócz oczywiście ograniczenia ilości oferentów biorących udział w postępowaniu) połączenie w jeden niepodzielny pakiet myjni endoskopowej wraz z osprzętem do wykonywania zabiegów endoskopowych. Doprowadziło to do sytuacji w której opisane w pkt. 8 rozdz. I warunki udziału w postępowaniu są zasadne i możliwe do spełnienia tylko w przypadku dostawy myjni endoskopowej, natomiast zupełnie nielogiczne ( nie mówiąc o możliwości ich spełnienia) dla osprzętu do zabiegów endoskopowych – w szczególności narzędzi jednorazowego użytku.  W taki sposób wykonawca ma umożliwić np. serwis , czy też dokonać montażu a w szczególności szkolenia w zakresie np. implantacji protez do dróg żółciowych???. 
Analogiczna sytuacja załącznika nr 6 do cz. I siwz ,oraz par.5,par.6, par.8 ust.5, par. 9 ust. 1,2 wzoru umowy.
Ponadto- dokonując opisu wymogów technicznych narzędzi do zabiegów endoskopowych zamawiający posłużył się katalogiem jednego konkretnego producenta przepisując dokładnie znalezione tam parametry.  Być może zamawiający jest nieświadomy, że w Polsce jest dostępny osprzęt endoskopowy co najmniej kilku różnych światowych producentów takiego sprzętu (oczywiście w pełni kompatybilnych ze wszystkimi dostępnymi na rynku endoskopami).  Zamawiający nie uwzględnił nawet drobnych różnic ( np. w długości narzędzi o +/- 5cm, czy też jego rozmiarze +/- 1-2 mm) występujących pomiędzy parametrami technicznymi sprzętu poszczególnych producentów oraz nie zastosował dopuszczalnej tolerancji co sposób bezsporny narusza zasadę określoną w  art. 29 ust. 1 pkt.3 ustawy PZP ale także zasadę uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówień publicznych określone w art. 7 ust.1 PZP.
Takie działania Zamawiającego potwierdzają brak odpowiedniego przygotowania procedury.  Uniemożliwiają nam złożenie oferty przetargowej ze względu na tendencyjne zapisy którym nie jesteśmy w stanie sprostać.
Uważamy, że tak rygorystyczne określenie wymagań jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia nie jest w rzeczywistości uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jedynie chęcią ograniczenia kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych (opinia zamieszczona na stronie internetowej urzędu): „(...) nie jest wystarczające dla dokonania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o art. 29 ust. 3 prawa zamówień publicznych wskazane przez zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz dodanie określenia „lub równoważne” albo innego podobnego wyrazu.  W opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące  wymogi zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu „równoważności” oferty.  Jeżeli zamawiający nie wskaże, iż zamawiany produkt musi być:” „nie cięższy niż...”, do „do wysokości..”, „ o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ...” itp. nie będzie w stanie ocenić czy oferty przedstawiające produkty różniące się miedzy sobą maja charakter ofert równoważnych.  Zamawiający wskazując w specyfikacji istotnych warunków zmówienia ma konkretny produkt a pomijając minimalne wymagania dające obraz realnych oczekiwań co do oferowanego produktu, nie tylko narusza zasadę określoną w art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy, ale także zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego dostępu do zamówienia publicznego określone art.7 ust. 1 prawa zamówień publicznych, zniechęcając do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących produkty innych marek.
Zamawiający narusza ustawę – Prawo zamówień publicznych także wówczas jeżeli , mimo, że istnieją sposoby opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie na znak towarowy lub wskazanie innych parametrów przesądzających o wyborze konkretnej marki
 Reasumując: żądamy unieważnienia powyższego postępowania oraz dokonania ponownego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z cytowaną interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych. W celu najszerszego dostępu do zamówienia żądamy podzielenia całości przedmiotu zamówienia na części w zależności  od rodzaju asortymentu (np. osobno cewniki, osobno koszyki, papilotomy... itd.) . Niezbędne jest też dopasowanie warunków udziału w postępowaniu oraz umowy do rodzaju dostarczonego sprzętu.
                                    (koniec treści protestu)
                                                    ***
Zgodnie z postanowieniami art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  a dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U. 19 poz.177 wraz z póż. zm.) wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Działając w oparciu o art. 180 ust. 5 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wyznaczając nowy termin na dzień 24.11.2006 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
                                                NR 10/Sz/PN/26
                                                                                                                                                            
                                                                              DN-418/10/Sz/PN/2006/1/2006
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowego nie
        ograniczonego na dostawę narzędzi endoskopowych z myjnią endoskopową dla
        Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
BIPROKOM – KRAKÓW Spółka Akcyjna  działając  w  imieniu  i   na rachunek   Inwestora Bezpośredniego –  Zarządu  Powiatu  Nowotarskiego  zawiadamia,  że w dniu 15.11.2006 r. został rozpatrzony protest złożony w dniu 09.11.2006 r. przez firmę „HAMMERmed” Piotr R. Hammer z siedzibą w Łodzi ul. Jaracza 76. Zamawiający, po zapoznaniu się z treścią protestu oraz jego uzasadnieniem postanowił uznać protest i unieważnić cytowane na wstępie postępowanie przetargowe NR 10/Sz/PN/2006.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie prawne – art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177  z póź.zm.)
Uzasadnienie faktyczne – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po ponownym przeanalizowaniu postanowień części II SIWZ „Opis przedmioty zamówienia” wraz z tabelą „Zestawienie parametrów i warunków wymaganych” , Zamawiający uznał, iż powyższy materiał winien podlegać modyfikacji w sposób uwzględniający miedzy innymi szereg uwag Protestującego. Odnosi się to głównie do potrzeby określenia przedziału tolerancji dla poszczególnych parametrów, w sposób umożliwiający możliwie szeroki dostęp do zamówienia jednak w granicach zapewniających dotrzymanie parametrów w stopniu odzwierciedlającym potrzeby przyszłego użytkownika.
Jednocześnie stwierdzamy, że nie podzielamy uwag Protestującego odnośnie sposobu podziału zamówienia jak również przypisywanych w uzasadnieniu do protestu intencji Zamawiającego.
Ponieważ art.38 ust.5 ustawy PZP zabrania modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia postanowiono jak na wstępie.


PYTANIA I ODPOWIEDZI Zadaj pytanie

Szybki kontakt

Adres:

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
woj. Małopolskie
Polska
Telefon: (012) 422-82-00
Faks: (012) 422-62-80
board@biprokom.pl board@biprokom.com.pl